2017-09-22 13:04Pressmeddelande

Djurskyddet Sverige JO-anmäler Jordbruksverket

null

Djurskyddet Sverige har idag JO-anmält Jordbruksverket med anledning av hur frågan om förändrade föreskrifter för lantbrukets djur (fjäderfä, nötkreatur, grisar, får, getter och kaniner) har hanterats.

De föreslagna förändringarna innebär till stora delar försämringar för djuren. Bland annat innebär föreskriftsförslaget för gris en sänkt avvänjningstid, dvs. att smågrisarna ska få tas från suggan vid 21 dagar istället för 28 dagar om producenterna uppfyller en rad villkor. Jordbruksverket anger i konsekvensutredningen ingen motivering till varför en sådan förändring föreslås. Istället hänvisas till en fältstudie som initierades och utfördes av grisnäringen själva under 2013-2014 på ett mycket begränsat antal gårdar, men som senare också granskades av två oberoende forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Vi anser att Jordbruksverket, som ansvarig förvaltningsmyndighet för djurskyddet allvarligt missbrukat sitt uppdrag. Detta är i strid med regeringens uppdrag och medborgarnas krav på en omdömesgill och säker hantering av djurskyddsfrågorna. Dessa engagerar en majoritet av samhällsmedborgarna. Jordbruksverket har låtit producentintresset gå före omsorgen om djurens hälsa och välfärd och myndighetens trovärdighet kan därmed ifrågasättas. Jordbruksverket har agerat felaktigt i hela processen kring de nya föreslagna djurskyddsföreskrifterna för lantbrukets djur (Dnr 5.2.17-6546/17) av följande anledningar:

1. Jordbruksverket väljer medvetet att sänka djurskyddsnivån. 

2. Jordbruksverkets föreskriftsförslag vilar inte på vetenskaplig grund. 

3. Djurskydds – och konsumentorganisationerna har exkluderats från samrådsarbetet inför framtagandet av föreskriftsförslaget. Istället har samrådet skett med lantbrukets branschorganisationer.

4. Jordbruksverket har inte tagit hänsyn till remissinstansernas åsikter. 

5. Ett av djurskyddslagstiftningens viktigaste syften är att verka preventivt (Prop. 1987/88:93) för att förebygga att situationer uppstår som får till följd att djur lider. Den föreslagna föreskriftsändringen verkar inte längre preventivt. 

Se hela anmälan som bifogat dokument.

Djurskyddet Sverige är med cirka 11 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli mat.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt