2023-12-05 09:30Pressmeddelande

Starkt stöd för rovdjur på den svenska landsbygden

Närbild på två vargar som leker i snön. Den ena ligger på rygg och den andra står upp. På landsbygden i Sverige och nio andra EU-länder finns en tydlig inställning att vargar, björnar och lodjur ska skyddas och bevaras.

På landsbygden i Sverige och nio andra EU-länder finns en tydlig inställning att vargar, björnar och lodjur ska skyddas och bevaras. Det är resultatet av en ny stor opinionsundersökning som World Animal Protection och Djurskyddet Sverige varit med och finansierat.

– Det här är ett tydligt budskap till EU:s beslutsfattare, och även till Sveriges regering, att rovdjuren ses som en naturlig del av landsbygden – i Sverige och andra EU-länder. Slutsatsen för politikerna borde bli att det finns ett starkt folkligt mandat att satsa på åtgärder för en levande landsbygd, som delas av människor, tamdjur och rovdjur. Undersökningen framhåller vikten av att politikerna både garanterar en hög skyddsstatus för rovdjuren och samtidigt ger tamdjursägare ekonomiska förutsättningar att skydda sina djur på ett effektivt sätt, för att minimera risken för ett rovdjursangrepp, säger Sandra Jönsson, sakkunnig om vilda djur i World Animal Protection Sverige.

Med rovdjur som grannar

Undersökningen har gjorts av företaget Savanta, på uppdrag av den europeiska paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, som World Animal Protection och Djurskyddet Sverige är medlemmar i.

I Sverige och nio EU-länder, från Frankrike i väst till Rumänien i öst, har totalt 10 000 invånare på landsbygden fått svara på frågor om vargar, björnar och lodjur.

Här handlar det alltså inte om vad stadsbor anser, utan de svarande är personer som lever nära rovdjurens livsmiljö. Det understryks av att av samtliga tillfrågade har i genomsnitt 27 procent mött minst en varg, 25 procent minst en björn och 19 procent minst ett lodjur. Motsvarande siffror för Sverige är 26 procent för varg och betydligt högre, hela 30 procent vardera, för björn och lodjur.

– Undersökningen visar att bara 18 procent känner sig väl representerade av intressegrupper för lantbrukare, och när det gäller intressegrupper för jägare är siffran desto lägre, bara 16%. Det är viktigt att det framkommer att de intressegrupper som driver frågan om att vargstammen ska minska och för att vargens skyddstatus ska nedgraderas faktiskt inte representerar hela landsbygden, utan bara en liten del av den, Anna Lundvall, sakkunnig på Djurskyddet Sverige.

Skyddad mångfald och samexistens viktigt

Naturskydd är något som rankas mycket högt av dem som svarat på frågorna. Att skydda och bevara den biologiska mångfalden och olika arter tycker i genomsnitt 78 procent är viktigt eller mycket viktigt. Svenskarna är inget undantag, utan ligger på samma nivå med 76 procent.

I det här grundmurade naturmedvetandet har också rovdjuren en självklar plats: 73 procent anser att stora rovdjur har rätt att få finnas i EU och andelen i Sverige är ännu något högre.

Som en logisk följd av inställningen till en naturlig samexistens med rovdjuren vill drygt två av tre, både i Sverige och i genomsnitt, att stora rovdjur fortsatt ska omfattas av ett starkt skydd. Då handlar det inte bara om att skydda deras existens här och nu, utan också om att garantera att rovdjuren ska finnas kvar på den europeiska landsbygden även i framtiden.

Men det är inte bara rovdjuren som politikerna bör skydda. För trygga relationer krävs också tryggade tamdjur. En lika stor andel av de tillfrågade som de som vill ha ett starkt skydd för rovdjuren, vill därför även att tamdjursägare ska få offentligt stöd för att förebygga och minimera risken för rovdjursangrepp. Tamdjursägare bör få full ekonomisk ersättning för de kostnader de har för att skydda sina tamdjur mot rovdjur.

De svenska respondenterna efterfrågar dessutom mer information om rovdjur och deras beteende då 52 procent anser att de skulle känna sig säkrare om de hade kunskap om hur de ska agera vid ett möte.

– Efterfrågan på mer information är en viktig signal. Det visar tydligt att det finns ett utrymme för att förbättra kunskapen om rovdjurens beteende och hur man kan agera vid ett eventuellt möte med dem. Även om chansen att få se ett rovdjur är minimal så kan kunskapen om deras beteenden ge en känsla av ökad trygghet, säger Anna Lundvall.

Klart besked till EU-kommissionen

Just nu håller EU-kommissionen på att överväga ett försvagat skydd för vargar. En sådan förändring skulle kunna få allvarliga konsekvenser för de satsningar som gjorts under de senaste åren för att hjälpa den europeiska vargstammen att återhämta sig.

Den här undersökningen ger ett klart besked till EU-kommissionen att det finns en stark folklig opinion på landsbygden att inte försämra livsvillkoren för vargarna.

– Det skulle vara mycket olyckligt både för vargarnas välfärd och den demokratiska förankringen om skyddet försvagas. Mot bakgrund av undersökningen uppmanar vi och Eurogroup for Animals därför EU:s beslutsfattare att respektera åsikterna hos de som bor närmast rovdjuren: fortsätt att slå vakt om det starka skyddet för vargar i EU:s nuvarande Art och habitatdirektiv. Vi har framfört den här uppmaningen i ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, säger Sandra Jönsson.

Läs hela rapporten från opinionsundersökningen här.


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina drygt 11 500 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 42 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.

Målsättning
Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.

Partipolitiskt obunden
Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som som fattats av ett politiskt parti.


Kontaktpersoner

Anna Lundvall
Sakkunnig
Anna Lundvall