2009-05-17 10:58Pressmeddelande

Uttalande antaget vid Djurskyddet Sveriges förbundsstämma 16-17 maj 2009

Djurskyddstillsynen har från och med januari överförts till länsstyrelserna. Den nya organisationen skulle öka kvalité och säkerställa en likvärdig djurskyddstillsyn över hela landet. Tillsynen skulle även skattefinansieras och bli gratis för verksamhetsutövarna på förslag från jordbruksminister Eskil Erlandsson.

För att denna reform ska kunna nå den uppställda ambitionen krävs att länsstyrelsen får tillräckliga resurser. Tyvärr konstaterar Djurskyddet Sverige idag att så inte blivit fallet. Ofta täcker de tillförda medlen endast kostnaderna för hälften av den tillsyn som krävs.

Detta innebär att djurskyddet med nuvarande resurser blir åsidosatt och att insatserna endast inriktas på anmälningsärenden rörande misstänkt vanvård av djur. Den förebyggande tillsynen uteblir helt.

Djurskyddet Sverige hemställer att jordbruksdepartementet ser till att länssstyrelserna får de resurser som krävs. I annat fall riskerar en försämrad djurhållning att få väldigt negativa konsekvenser för jordbruksnäringen och det goda rykte som djurhållningen i Sverige hittills har haft.

För mer information, kontakta Åsa Hagelstedt 0707-55 88 05


Om Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige är med sina nästan 9 000 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med ca 50 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet. Vår vision är ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla för alla djur. Vi jobbar för att alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta.


Kontaktpersoner

Åsa Hagelstedt
Generalsekreterare
Åsa Hagelstedt